دستگاه فالوده ساز صنعتی

In Stock

دستگاه فالوده ساز صنعتی

از این دستگاه جهت تهیه و خنک نگه داشتن انواع فالوده و فالوده ی رشته ای استفاده می شود

دستگاه فالوده ساز صنعتی استیلاکو تهیه شده از ورق استیل درجه ۱ و قطعات