خط کامل سلف سرویس

In Stock

شامل کانتر سرد ، کانتر گرم ، کانتر ساده و ریل هدایت غذا

نمای CNC با نور مخفی